ZKO Nymburk
pořádá

Dušičkové hopsání

neoficilní agility závody

Datum:

5. listopadu 2017

Místo konání:

cvičiště ZKO Nymburk
mapu najdete z hlavního menu v odkazu "Kudy k nám"

Rozhodčí:

Martina Hronová

Program:

 • 8.30 – 9.00 prezence a veterinární přejímka
 • 9.05 prohlídka prvního parkuru
  • 1. běh baby
  • jumping kategorie agiduch
  • jumping začátečníci
  • 2. běh baby
  • hra
  • vyhlášení vítězů kategorie baby a her
  • agility kategorie agiduch
  • agility začátečníci
 • cca 16.00 vyhlášení vítězů

Pravidla:

 • velikostní kategorii si tým může vybrat dle svého uvážení
 • v parkurech se nebude vyskytovat slalom, kruh ani houpačka
 • tým může vystartovat až po pokynu rozhodčí
 • určení standartního času: standartní čas bude určen jako 1,4 násobek času nejlepšího týmu v daném běhu
 • určení maximálního času: maximální čas bude určen jako 2 násobek standartního času
 • trestné body:
  • odmítnutí
  • za každé odmítnutí bude tým penalizován 5ti TB
  • odmítnutím se rozumí: vybočení psa do strany, aby se vyhnul překážce, oběhnutí překážky, proběhnutí skrz skok daleký nebo jeho přejití bez odrazu, skočení ze strany či vyskočení do strany, zastrčení hlavy či packy do tunelu a její stažení zpět, podběhnutí laťky jednoduché překážky. Za odmítnutí se považuje, pokud pes odskočí ze šikmé A stěny nebo kladiny dříve, než se dotkl všemi čtyřmi tlapkami její sestupné části. Za odmítnutí se dále považuje KAŽDÉ PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY MIMO POŘADÍ.
  • počet odmítnutí může být libovolný - nejsou důvodem k diskvalifikaci týmu
  • odmítnutí se musí vždy opravit
   chyba
  • za každou chybu bude tým penalizován 5ti TB
  • chybou se rozumí: pokud se pes při zdolání šikmé A stěny či kladiny nedotkne kontaktních zón (nástupní stejně tak jako sestupné) alespoň jednou tlapkou či její částí; pokud pes při zdolání překážky shodí laťku jednoduché skokové překážky nebo element skoku dalekého; pokud psovod získá výhodu dotekem psa nebo překážky, je za každý takový dotek penalizován jednou chybou.
   časová chyba
  • za každou 0,01 s nad standartní čas bude tým penalizován 0,01 TB
  • př. nejrychlejší pes bez chyb a odmítnutí překoná trať za 35,86 s => standartní čas = 35,86 x 1,4 = 50 s; maximální čas = 50 x 2,0 = 100 s => tým, který doběhl za 54,52 s získá 54,52 (čas týmu) - 50 (standartní čas) = 4,52 TB
 • diskvalifikace:
  • 1. za překročení maximálního času
  • 2. za nekontrolovatelné opuštění parkuru psem
  • 3. za dokončení běhu bez opravy odmítnutí
  • 4. za nutnost přerušení běhu v důsledku neschopnosti psa překonat některou překážku (např. pes nechce za žádnou cenu do tunelu a musí mu být pomoženo ze strany rozhodčí či pořadatelů)
  • 5. za neopravitelné odmítnutí
  • 6. za vyvenčení psa v prostoru parkuru
  • 7. za ztrátu motivační dobroty v prostoru parkuru
  • 8. za odměnění psa v prostoru parkuru
  • 9. za hrubé zacházení se psem - fyzické i slovní
  • 10. za hrubé chování k rozhodčí či pořadatelům nebo soupeřům
 • určení pořadí:
  • v jednotlivém běhu
  • pořadí je určováno dle počtu získaných trestných bodů - čím méně trestných bodů, tím je tým lepší
  • při shodě trestných bodů rozhoduje čas - rychlejší tým je lepší
   ve hře
  • bude vysvětleno před zahájením hry
 • speciální: dle Řádu na ochranu zvířat
  • BABY:
  • psi od ukončeného 6. měsíce věku do dovršení 12ti měsíců v den konání závodu; psovodi psů ve věku 12 až 18 měsíců se mohou svobodně rozhodnout pro kategorii baby nebo začátečníci
  • maximálně 10 překážek
  • jen tunely, obíhačky
   ZAČÁTEČNÍCI:
  • psi od 18ti měsíců (psovodi psů ve věku 12 až 18 měsíců se mohou svobodně rozhodnout pro kategorii baby nebo začátečníci), kteří nikdy nestartovali v kategorie A2 a to s jakýmkoliv psovodem
  • velikost překážek: x-small 20 cm, small 25 cm, medium 35 cm, large 55 cm
   AGIDUCH:
  • pro agilitující důchodce - psi veteráni (large starší než 8 let, medium a small starší než 9 let), lidé důchodci (invalidní i starobní)
  • maximálně 12 překážek, pro lidi nepříliš běhavé parkury
  • snížené áčko (max. 150 cm), velikost překážek: small 20 cm, medium 35 cm, large 45 cm
  • startující kategorie agiduch mohou být držiteli VP a účastnit se oficiálních závodů v jakékoliv výkonnostní kategorii
  • každý tým má právo doběhnout svůj parkur i po diskvalifikaci pokud pořadatel na místě neurčí jinak
  • látku látkového tunelu lze na požádání zvednout - toto není penalizováno žádnými trestnými body
  • OCENĚNÍ:
   • medailemi a cenami budou oceněny první tři týmy ve hře (bez ohledu na velikost a kategorii)
   • pohárky a cenami budou oceněny první tři týmy v jednotlivých bězích (zvlášť baby, začátečníci x-small + small, začátečníci medium, začátečníci large, agiduch)

Startovné:

 • 250,- Kč za každého psa
 • člen ZKO Nymburk ZDARMA
 • hostující člen ZKO Nymburk sleva 50%
Splatné do data uzávěrky převodem nebo složenkou na účet č. 181377498/0600, variabilní symbol telefonní číslo uvedené v přihlášce (pokud platíte za více týmů, označte v přihlášce číslo, které použijete jako v.s.); spec. symbol 1708

Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky !!!

Uhrazené startovné se po datu uzávěrky nevrací. Před uzávěrkou v případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši. Pokud nebude místo obsazené náhradníkem, je možné v případě odhlášení týmu před uzávěrkou startovné vrátit se storno poplatkem 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s bankovními operacemi. V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).
Seznam přihlášených najdete ZDE

Uzávěrka:

31. října 2017 nebo při naplnění kapacity 80 týmů (zaplacené přihlášky)

Přihlášky:

PLNĚ OBSAZENO

Informace:

Martina Hronová - tel: 604 91 72 55 (po 16:00), polmari@seznam.cz (pokud nepotřebujete rychlou odpověď)

Podmínky účasti:

Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním, které prokážete při prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa, psi bez prokázaného platného zákonného očkování budou vyloučeni ze závodů.
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a po svém psu uklízet exkrementy (a to jak v prostoru cvičiště i mimo něj)! Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Protest:

Protesty lze podat pouze písemně pouze proti nedodržení technických ustanovení Řádu na ochranu zvířat. Protest se podává vedoucímu akce písemně, se zálohou 300,- Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Stravování:

občerstvení zajištěno v místní kantýně

TEŠÍME SE NA VÁS

Copyright (c) 2017 polmari@seznam.cz