ZKO Nymburk
pořádá

Čarodějnické hopsání

tentokráte dvojzkouškově

Datum:

29. dubna 2018

Místo konání:

cvičiště ZKO Nymburk
mapu najdete z hlavního menu v odkazu "Kudy k nám"

Rozhodčí:

PETR DOSTÁL

Program:

  • PROGRAM
  • časy prezencí jsou v programu; nedostavení se včas k prezenci bez řádné a včasné omluvy (např. z důvodu zabloudění) znamená automatické odhlášení týmu ze závodu bez nároku na vrácení startovného
  • propadlé očkování vztekliny nebo nedodání očkovacího průkazu k prezenci znamená automatické odhlášení týmu ze závodu bez nároku na vrácení startovného

Pravidla:

 • dle pravidel KAČR
 • HÁRAVÉ FENY NAHLASTE PŘI PREZENCI
 • každý tým má právo doběhnout svůj parkur i po diskvalifikaci pokud rozhodčí či pořadatel na místě neurčí jinak
 • SPECIÁLNÍ PRO A0
  • min. věk psa 18 měsíců
  • psi, kteří ještě nikdy nesložili žádnou zkoušku A1 a to ani s jiným psovodem (mohou mít v A1 zkouškách samá DIS)
  • v parkurech nebude kruh, slalom ani houpačka
  • výšky překážek (S 25 cm, M 35 cm, L 55 cm)
  • velikostní kategorii si může vybrat každý sám o max. jednu katogirii níže než dává kohoutková výška psa
  • chyby, odmítnutí, diskvalifikace dle KAČR
 • OCENĚNÍ:
  • medailemi a cenami budou oceněny první tři týmy v každé zkoušce agility (SA1, SA2 .... LA3), agility SA0 - LA0 a jumpingu SA0 - LA0

Přihlášky:

UZAVŘENO

Seznam přihlášených:

PRO A1, A2, A3
PRO A0

Startovné:

 • 270,- Kč za každý tým
 • člen ZKO Nymburk ZDARMA
 • hostující člen ZKO Nymburk sleva 50%
 • NEČLEN KAČR A1, A2 nebo A3 + 100,- Kč za každý tým
Splatné do data uzávěrky převodem nebo složenkou na účet č. 181377498/0600, variabilní symbol číslo přihlášky vygenerované systémem kacr.info (pokud platíte za více týmů, uveďte ostatní čísla přihlášek ve zprávě pro příjemce); spec. symbol 1802

Do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky !!!

Uhrazené startovné se po datu uzávěrky nevrací. Před uzávěrkou v případě obsazení místa náhradníkem se startovné vrací v plné výši. Pokud nebude místo obsazené náhradníkem, je možné v případě odhlášení týmu před uzávěrkou startovné vrátit se storno poplatkem 30,- Kč na úhradu nákladů spojených s bankovními operacemi. V případě zrušení závodu z vůle vyšší moci (vichřice, požár, povodně apod.) bude vybrané startovné převedeno na závod v náhradním termínu nebo vráceno na žádost závodníka se storno poplatkem 50% na pokrytí nákladů závodu (ceny, tisk apod.).

Uzávěrka:

26. dubna 2018 nebo při naplnění kapacity 120 týmů (zaplacené přihlášky)

Informace:

Martina Hronová - tel: 604 91 72 55 (po 16:00), polmari@seznam.cz (pokud nepotřebujete rychlou odpověď)

Podmínky účasti:

Psi musí být klinicky zdraví s platným očkováním, které prokážete při prezenci platným očkovacím průkazem nebo pasem psa, psi bez prokázaného platného zákonného očkování budou vyloučeni ze závodů.
Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a po svém psu uklízet exkrementy (a to jak v prostoru cvičiště i mimo něj)! Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn nebo ztrátu psa.

Protest:

Protesty lze podat pouze písemně pouze proti nedodržení technických ustanovení řádu. Protest se podává vedoucímu akce písemně, se zálohou 700,- Kč. O oprávněnosti protestu rozhoduje vedoucí akce spolu s rozhodčím za přítomnosti protestující strany. V případě oprávněného protestu se záloha vrací. V případě neoprávněného protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Stravování:

občerstvení zajištěno v místní kantýně

TEŠÍME SE NA VÁS


Copyright (c) 2018 polmari@seznam.cz